Sculptures

Oriflamme, 2007 texte
Oriflamme, 2007 texte

Gando, 2007 texte
Gando, 2007 texte

Sculpture M. CXXXVIII, 1999 texte
Sculpture M. CXXXVIII, 1999 texte

Oriflamme, 2007 texte
Oriflamme, 2007 texte

1/5

Peintures fleurs

Glace jaune, 2016 texte
Glace jaune, 2016 texte

Le reflet du coeur, 2014 texte
Le reflet du coeur, 2014 texte

Ecorse de la terre, 2014 texte
Ecorse de la terre, 2014 texte

Glace jaune, 2016 texte
Glace jaune, 2016 texte

1/5

Peintures

Le pic bleu, 2000 texte
Le pic bleu, 2000 texte

Oiseau rouge, 2012 texte
Oiseau rouge, 2012 texte

Fire Express, 2001 texte
Fire Express, 2001 texte

Le pic bleu, 2000 texte
Le pic bleu, 2000 texte

1/4

Dessins

Carré 3, 2009 texte
Carré 3, 2009 texte

Hymne 3, 2009 texte
Hymne 3, 2009 texte

Martha 2, 2009 texte
Martha 2, 2009 texte

Carré 3, 2009 texte
Carré 3, 2009 texte

1/3

Dessins chats

Puce, sep 2016 texte
Puce, sep 2016 texte

Karma, le sapin de Noël, nov 2017 texte.
Karma, le sapin de Noël, nov 2017 texte.

Zag, fév 2017 texte
Zag, fév 2017 texte

Puce, sep 2016 texte
Puce, sep 2016 texte

1/3